ruler

Landmeter Pol Michels

Sinds 1988 doen paritculieren, architecten, gemeentebesturen, aannemers en industrie beroep op Pol Michels als landmeter-expert. In samenwerking met S.t.W studiebureau hebben wij een reputatie verworven als betrouwbare partner voor uw opmetingen, verkavelingen en schattingen van onroerende goederen.

Van kleinschalige opmetingen tot grote projecten in Zutendaal en wijde omstreken, wij staan steeds tot uw dienst.

Opmetingsplan

Een kadastraal plan geeft enkel informatie over de locatie van de percelen en heeft geen jurdische waarde. Meer zekerheid krijgt men indien de grenzen door een landmeter-expert zijn opgemeten en het afpalingsplan door de aanpalende eigenaars mee is ondertekend.

Het opmetingsplan is een grafische voorstelling van de opgemeten eigendom met vermelding van ligging, oppervlakte en omtreksmaten zodanig dat het perceel ondubbelzinnige vastligt. Ter plaatse paalt de landmeter-expert de grenzen af d.m.v. grenspalen.

Bij de aankoop, verkoop, splitsing of ruiling van een onroerende eigendom dat resulteert in een splitsing van één of meerdere kadastrale percelen is er een opmetingsplan nodig. De landmeter-expert maakt het plan op dat deel uitmaakt van de notariële akte.

Afpalingsplan

Indien de grens tussen twee eigendommen niet gekend is, kunnen de partijen in der minne overeenkomen om een landmeter-expert aan te stellen. Hij maakt na opmeting een proces-verbaal van afpaling op om de grenslijn definitief vast te leggen. De partijen ondertekenen het plan voor akkoord en de landmeter-expert laat dit registreren in het hypotheekkantoor.

Bij onenigheid tussen de verschillende eigenaars over de ligging van de grens, kan iedere partij afzonderlijk een afpaling eisen via de vrederechter. Deze stelt een landmeter-expert aan.
Enkel een landmeter-expert mag plannen opmaken en ondertekenen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorziet en welke men ter hypothecaire overschrijving of inschrijving aanbiedt.

Ruilingsplan

Wanneer twee aanpalende eigenaars overeenkomen om een perceelsgrens te verplaatsen (bijvoorbeeld rechttrekken) stelt de landmeter-expert een plan van de ruiling op met de eigenlijke aanduiding van de te ruilen percelen of delen van percelen.

Opmeting bestaande toestand

Deze plannen doen geen uitspraak over de juridische grenzen, maar dienen als basis voor ontwerpen of architecturale plannen. De opmetingen gebeuren volleding in 3D met geavanceerde meettoestellen (“total station” en “gps”) waarbij de landmeter-expert een grote nauwkeurigheid nastreeft met oog voor detail. Alle gegevens kunnen ook digitaal geleverd worden in diverse formaten (dwg, dxf, pdf, …). Ze zijn bruikbaar voor zowel particulieren als notarissen, architecten, tuinarchitecten, aannemers, bouwfirma's, ...

Stedenbouwkundige Attest en Verkaveling

Hoewel de landmeter-expert voldoende gekend is als de man die met een meetband en rood-witte stokken over het land loopt en grenspalen plaats, omhelst het beroep veel meer. Heeft u een huis met naastliggende grond of een stuk bouwgrond dan kan deze misschien verkaveld worden. De landmeter-expert stelt de dossiers samen voor verkavelingen, verkavelingswijzigingen en stedenbouwkundige attesten tot bouwaanvragen waar geen architect voor nodig is. Hij zal naast de opmeting en de samenstelling van het dossier en eventueel wegenontwerp ook de nodige administratieve formaliteiten voor u doen zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de regelgeving.

Hoogtemeting

De hoogtemeting heeft als doel de niveauverschullen van het terrein in kaart te brengen. Ontwerpers maken van deze plannen, profielen en digitale terreinmodellen gebruik om de inplanting van een nieuwbouw of wegen te kunnen bepalen. Alle hoogtemetingen kunnen aangesloten worden op de TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

Berekening grondverzet

In het kader van grondaanvullingen of grondafgravingen kan de landmeter-expert het grondverzet berekenen. Hij voert een hoogtemeting uit vóór en na de werken. Door de vergelijking van de digitale terreinmodellen berekent de landmeter-expert het grondverzet. Bovendien behandelt hij de aanvragen voor terreinaanlegwerken waarbij de bestaande toestand en de nieuwe toestand op plan dienen voorgesteld te worden. Hij tekent de plannen met hoogtelijnen, lengte- en dwarsprofielen.

Uitzetten van gebouwen, wegen en andere constructies

In opdracht van aannemers, architecten of particulieren kan de landmeter-expert met een grote precisie het nodige uitzetwerk verrichten. Op het terrein materialiseert hij de hoeken of assen van gebouwen, wegen, funderingen en allerhande constructies.

Schattingen

Minder mensen weten dat de landmeter-expert de ideale persoon is voor de waardebepaling en de expertise van het vastgoed.

De aankoop van een eigendom is voor de meeste mensen de zwaarste investering in hun leven, dus is het evident dat dit niet mag gebeuren zonder de beste voorbereidingen. Bij de verkoop of verdeling van een eigendom is een onafhankelijke en neutrale schatting belangrijk aangezien je daardoor zekerheid krijgt van de normale marktwaarde van de eigendom.

De landmeter-expert brengt een plaatsbezoek waarbij hij de toestand van het goed bekijkt, foto's neemt en informatie inwint. Hierna maakt hij een verslag op met vermelding van de waarde van het onroerend goed.